LỄ TRAO BẰNG CÔNG NHẬN “TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1″

TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1