Họp Hội đồng sư phạm (đột xuất)

⊕ Họp HĐSP (đột xuất): 16 giờ 30 phút, ngày 22/2/2017 (chiều thứ tư)