THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thứ 6, ngày 01 tháng 3 năm 2019. Vào lúc 16 giờ 30 phút họp Hội Đồng Sư Phạm. Họp Chi Bộ.
CÔNG KHAI THEO TT22-2009 THTB

CÔNG KHAI THEO TT22-2009 THTB

1. Cong khai theo TT21_2009 THTB Q I 2017 2. Cong khai theo TT21_2009 THTB Q II 2017 3. Biểu mẫu-06công khai chât lương GD thực tế CN 4. TB thưc hiện cong khai theo thông tu 09- MAU